Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

61,50 

CIT-8 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Należy je złożyć do urzędu skarbowego (wraz z załącznikami) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Termin złożenia CIT-8 upływa z końcem trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Zeznanie podatkowe CIT-8, wraz z załącznikami, składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy (jeśli jest ona położona na terytorium Polski). Siedzibę określa się na podstawie odpowiedniego rejestru, a w przypadku gdy adres siedziby nie został ujawniony w rejestrze – bierze się pod uwagę siedzibę wynikającą ze statutu lub odpowiedniej umowy. Dla podatników będących nierezydentami wyznaczony jest w każdym województwie jeden urząd skarbowy do obsługi takich podmiotów. O tym, do którego z nich powinno trafić zeznanie, decyduje miejsce prowadzenia przez te podmioty działalności gospodarczej.

Wyczyść

Formularz w formacie PDF
(wydrukowanie do ręcznego wypełnienia)

Uwaga! Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie www.adobe.com

Formularz w formacie DOC
(wydrukowanie do ręcznego wypełnienia)

kontakt@tax-lex.eu 608 123 354 Warszawa
error: Treść zabezpieczona przed kopiowaniem